תנאים והתניות כלליים של Cetrac GmbH

ליזמים

נכון לפברואר 2019

1. תחום
1.1 התנאים וההגבלות שלהלן חלים על יזמים למכירה ואספקה של ציוד בנייה, להלן לקוח, אלא אם הוסכם אחרת בנפרד בין הצדדים.
1.2 חריגה, סתירה או הוספה של התנאים וההגבלות של הלקוח, גם אם אנו מודעים להם, אינם חלק מהחוזה אלא אם כן אנו מסכימים במפורש לתוקפם.

2. סיום חוזה
2.1 למעט הרכוש ה"משומש", תמונות הסחורה והתיאור שלהם באתר ו/או בקטלוג אינם מחייבים, בפרט טכניים, מאפיינים, איכות, זמינות, כמויות, צורה, צבע או משקל‎. המחירים הנקובים החלים במחסן (Diezmannstr. 13, DE-04207 Leipzig).
2.2 לבקשת הלקוח, Cetrac ‎יוצרת הצעה פרטנית, לא מחייבת.
2.3 עם אישור הזמנה מהלקוח (אישור הזמנה), Cetrac מציעה הצעה מחייבת לסיום חוזה‎. הזמנת הלקוח הינה הצעה בלתי מחייבת של הלקוח ל‎-Cetrac ‎ ‎להגשת הצעה מחייבת.‎ Cetrac ‎מסכימה להזמנה מהלקוח תוך שבועיים מיום קבלת ההזמנה לכל המאוחר, במקרה של הזמנות שהתקבלו אלקטרונית תוך שלושה ימי עבודה לכל המאוחר (ימי עבודה בלייפציג הם הקובעים)‎. ללא קשר לכך, Cetrac יכולה לאשר את קבלת ההזמנה בכתב, אלקטרונית או טלפונית (אישור קבלה)‎. אישור קבלה זה אינו מכיל הצעה מחייבת מצד‎ Cetrac ‎לסיום חוזה, אלא אם כן הדבר הוכרז במפורש על ידי‎ Cetrac ‎ ‎עם אישור הקבלה.
2.4 הלקוח מקבל את ההצעה על ידי חתימה על אישור ההזמנה.‎ Cetrac ‎מחויבת להצעה למשך שלושה ימי עבודה (ימי עבודה בלייפציג הם הקובעים)‎. לאחר תום תקופה זו, ‎ Cetrac ‎יכולה להשתמש בצורה אחרת במוצרים הזמינים.

3. נושא החוזה/תוכן החוזה
3.1 החלפת רכיבים משומשים בחלקים שווי ערך מותרת בתנאי שהם אינם פוגעים בשימושיות למטרה החוזית המיועדת. ייעודי הפריטים (בפרט בקטלוג, באתר האינטרנט, בהצעה, בהזמנה, באישור הקבלה, באישור ההזמנה) של המכשירים/אביזרים המשומשים כוללים גם פריטים תואמים, למשל‎ "Layher SpeedyScaf" ‎מכסה גם ציוד‎ SpeedyScaf ‎ ‎התואם לסדרת Layher. ניתן להחליף משטחי פיגומים בסוגים אחרים של משטחים (למשל, פלדה בעץ מלא או משטחים חזקים), למשל, "30 משטחי פלדה, רוחב 0,32 מ' ב-"15 משטחי אלומיניום, רוחב 0,61 מ'".
3.2 בהתאם להחלפה לפי סעיף 3.1, סטית מחיר של 10% מתחת או מעל המחיר הנקוב נחשבת כמוסכמת.
3.3 לאור הזמינות המוגבלת של ציוד בנייה משומש הידוע לצדדים המתקשרים, הלקוח רשאי להציע ל-Cetrac פריט(ים) זה(אלה) כסחורה חדשה תואמת במידה וציוד משומש לא יהיה זמין עד למועד האספקה המוסכם. חובת Cetrac לספק את המכשיר המשומש אינה חלה במסגרת זכאות זו, וחובת הלקוח לתשלום אינה חלה בהתאם. זכאות זו חלה על החלפת פריטים משומשים בשווי מקסימלי של 10% מהסך נטו הכולל הנקוב (ללא התחשבות בחריגה לפי סעיף 3.2) לפני מע"מ, כל ההנחות, ההחזרים הכספיים וכו' בסחורה חדשה שמחירה נטו (לפני מע"מ ולפני הנחות במזומן, החזרים כספיים וכו') עולה על הסך נטו הנקוב הזה במקסימום של 25%. Cetrac תודיע ללקוח באופן מיידי ברגע ש-Cetrac תוכל לצפות כי לא ניתן לספק פריטים משומשים בהיקף של עד 10% מהסכום נטו הכולל הנקוב הזה במועד האספקה המוסכם ותגיש הצעה מתאימה עבור סחורה חדשה. הצעה זו מחייבת ויכולה להתקבל על ידי הלקוח תוך שלושה ימי עבודה (ימי עבודה בלייפציג/גרמניה הם הקובעים)‎. יוסכם על מועד אספקה חדש עבור הסחורה החדשה‎. במידה ולא ניתן להשיג סחורה משומשת בשוק יד שנייה (עקב כשלים באספקה), המוכר אינו מחויב לאספקה‎. לאחר מכן עומדת למוכר הזכות לחזור בו מחוזה הרכישה.

4. תשלום ושמירה על בעלות
4.1 תשלום מחיר הרכישה, ובמקרה של משלוח, תשלום עלויות המשלוח, יש לבצע לפני האיסוף או לפני המסירה על ידי Blitzgiro ‎ או במזומן. במידה ולא התקבל תשלום עד למועד שסוכם עם הלקוח לאיסוף או מסירה, Cetrac יכולה לדרוש את ההוצאות בגין המשך האחסון והנזק עקב דחיית התשלום.
4.2 אם האיסוף או המסירה מתבצעים ללא תשלום מלא מראש של מחיר הרכישה ועלויות המשלוח (במסירה), הסחורה נשארת בבעלותה של Cetrac GmbH עד לביצוע התשלום המלא.
4.3 הלקוח יכול לטעון שמירה רק אם תביעותיו הנגדיות הוכחו כדין, אינן שנויות במחלוקת או הוכרו על ידי Cetrac. כמו כן, הלקוח רשאי לממש זכות שימור רק במידה שתביעתו שכנגד מבוססת על אותו קשר חוזי.

5. משלוח או איסוף של הסחורה
5.1 את הסחורה יש לאסוף על ידי הלקוח במחסן ‎(Diezmannstr. 13,04207 Leipzig)‎ ‎אם לא הוסכם על משלוח‎. עלויות משלוח בודדות המדווחות בנפרד נצברות עבור המשלוח הנמדדות בהתאם לתוכן והיקף ההזמנה. מועד המסירה או איסוף הסחורה מוסכם בנפרד.
5.2 אם על הלקוח לקבל את הסחורה מהמחסן, עליו לוודא קבלת הסחורה במועד, שאם לא כן תוכל Cetrac לדרוש את עלויות האחסון הנוספות ואת הנזק עקב האיסוף המאוחר.
5.3 אם סוכם עם הלקוח כי הסחורה תסופק, הסחורה תסופק לכתובת שצוינה על ידי הלקוח לאחר הזמנה מראש, אלא אם סוכם אחרת. עמידה במועד האספקה כפופה לתנאי ש-Cetrac קבעה כהלכה עם הספק שלה אם Cetrac סיימה עסקת גידור תואמת עם הספק שלה במועד סיום החוזה עם הלקוח. אם אספקה שגויה או מאוחרת על ידי ספקי cetrac תביא לכך שתאריך האספקה שסוכם עם הלקוח יחרוג ביותר מ-6 שבועות, Cetrac רשאית לחזור בה מהחוזה, אלא אם הלקוח הצהיר לפני כן בפני Cetrac לפי בקשה כי בכוונתו לעמוד ב חוזה. Cetrac תודיע ללקוח מיד על אי-הזמינות ותחזיר מיידית כל תמורה שכבר ניתנה. מקרים של כוח עליון - בפרט שיבושים תפעוליים, עיכובים באספקת חומרי גלם חיוניים, חומרי עזר וציוד, שביתות והשבתות - ישהה את חובת האספקה של Cetrac למשך כל תקופת ההפרעה עד מידת השפעתה.
5.4 אם סוכם עם הלקוח כי הסחורה תסופק, Cetrac זכאית לבצע אספקות חלקיות אם המסירה החלקית יכולה לשמש את הלקוח במסגרת המטרה המיועדת החוזית, יתרת המשלוח מובטחת והלקוח לא יישא כתוצאה מכך הוצאות נוספות משמעותיות. הלקוח יכול לסרב לקבל משלוחים חלקיים אם אין לו עניין לגיטימי במשלוח חלקי.
5.5 אם כוח עליון - בפרט שיבושים בפעילות, עיכובים באספקת חומרי גלם חיוניים, חומרי עזר וציוד, שביתות והשבתות - יובילו לפגיעה סופית, קבועה ובלתי ניתנת לתיקון בביצוע, שני הצדדים רשאים לחזור בהם מהחוזה. פגיעה סופית, קבועה ובלתי ניתנת לתיקון כזו, היא באופן קבוע קיומו של כוח עליון לתקופה של 6 שבועות.

6. אחריות
6.1 על הלקוח למלא את חובות הבדיקה וההתראה בחוק המסחרי.
6.2 אם בסחורה החדשה יש פגם‎, Cetrac ‎תתקן, לפי שיקול דעתה, את הפגם או תחליף את הסחורה שסופקה בסחורה חדשה‎. Cetrac תישא בהוצאות הנדרשות לביצוע לאחר מכן, בפרט עלויות הובלה, נסיעות, עבודה וחומרים, ככל שאלה לא יגדלו כתוצאה מהובלת פריט המסירה למקום אחר מלבד מקום המסירה. אם תיקון הפגם או אספקת סחורה חדשה נכשל, הלקוח יכול לחזור בו מהחוזה או להפחית את המחיר בהתאם‎. לפחות שני ניסיונות לתיקון הפגם יהיו סבירים מבחינת הלקוח‎. במקרה של הפרות לא משמעותיות של חובה, נסיגה מהחוזה אינה נכללת‎. כל תביעות נוספות של הלקוח אינן נכללות.
6.3 אם במוצרים משומשים יש פגם, תתקיים אחריות ככל ש‎-cetrac ‎ ‎היה מודע לפגם בעת סיום החוזה או לא היה מודע לפגם עקב רשלנות חמורה‎. פיגומים משומשים תמיד מלוכלכים כרגיל בבנייה‎. לכלוך על חלקי פיגום משומשים אינו מהווה פגם.
6.4 תביעות בגין פגמים מתיישנות תוך שנה מתחילת תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק, למעט במקרים של‎ Aertice 438 ‎ ‎פסקה 1 פריט 2.
6.5. הלקוח צפוי לשתף פעולה על מנת לתקן את הפגם‎. לאחר התייעצות, עליו לוודא שהסחורה הפגומה זמינה ושהעמיסו אותה.

7. אחריות אחרת
7.1 Cetrac אחראית במלואה לנזק ללקוח, ללא קשר לסיבה המשפטית, על בסיס פגיעה בחיים, בגפיים או בבריאות.
7.2 Cetrac אחראית גם לכל נזק אחר המבוסס על הפרה מכוונת או ברשלנות חמורה של חוזה. אם, לעומת זאת, היא מבוססת על רשלנות פשוטה, Cetrac אחראית במקרה של הפרת התחייבות קרדינלית (כלומר התחייבות - לפחות ביחסים הדדיים - אשר קיום החוזה מאפשר ביצוע תקין של החוזה בכלל ועל קיומם מסתמך הלקוח ויכול גם לסמוך) על נזקים חוזיים אופייניים שהיו צפויים באופן סביר בעת סיום החוזה.
7.3 אחריות נוספת אינה נכללת. החבות מצד ProdHaftG וכן לכוונת הונאה ו/או ערבויות אינה מושפעת.

8. מקום שיפוט - מקום ביצוע - ברירת דין - פסלות חלקית
8.1 מקום השיפוט הוא מקום העסק של Cetrac אם הלקוח הוא סוחר. עם זאת, Cetrac יכולה לתבוע את הלקוח גם במקום העסק שלו.
8.2 מקום הביצוע הוא מקום העסקים של Cetrac אם הלקוח הוא סוחר.
8.3 האומות המאוחדות על חוזים למכירה בינלאומית של טובין (CISG) חלה באופן בלעדי.
8.4 אם הוראות של תנאים והגבלות אלה יהיו או הופכים לבטלים או בטלים במלואם או בחלקם, הדבר לא ישפיע על תוקף שאר ההוראות.

סוף התנאים וההגבלות ליזמים

לצרכנים

נכון לפברואר 2019

1. היקף
התנאים וההתניות שלהלן חלים על צרכנים למכירה ואספקה של ציוד בנייה, להלן לקוח, אלא אם הוסכם אחרת בנפרד בין הצדדים.

2. סיום חוזה
2.1 למעט הרכוש ה"משומש", תמונות הסחורה והתיאור שלהם באתר ו/או בקטלוג אינם מחייבים, בפרט טכניים, מאפיינים, איכות, זמינות, כמויות, צורה, צבע או משקל‎. המחירים הנקובים החלים במחסן (Diezmannstr. 13, DE-04207 Leipzig).
2.2 לבקשת הלקוח, Cetrac ‎יוצרת הצעה פרטנית, לא מחייבת.
2.3 עם אישור הזמנה מהלקוח (אישור הזמנה), Cetrac מציעה הצעה מחייבת לסיום חוזה‎. הזמנת הלקוח הינה הצעה בלתי מחייבת של הלקוח ל‎-Cetrac ‎ ‎להגשת הצעה מחייבת.‎ Cetrac ‎מסכימה להזמנה מהלקוח תוך שבועיים מיום קבלת ההזמנה לכל המאוחר, במקרה של הזמנות שהתקבלו אלקטרונית תוך שלושה ימי עבודה לכל המאוחר (ימי עבודה בלייפציג הם הקובעים)‎. ללא קשר לכך, Cetrac יכולה לאשר את קבלת ההזמנה בכתב, אלקטרונית או טלפונית (אישור קבלה)‎. אישור קבלה זה אינו מכיל הצעה מחייבת מצד‎ Cetrac ‎לסיום חוזה, אלא אם כן הדבר הוכרז במפורש על ידי‎ Cetrac ‎ ‎עם אישור הקבלה.
2.4 הלקוח מקבל את ההצעה על ידי חתימה על אישור ההזמנה.‎ Cetrac ‎מחויבת להצעה למשך שלושה ימי עבודה (ימי עבודה בלייפציג הם הקובעים)‎. לאחר תום תקופה זו, ‎ Cetrac ‎יכולה להשתמש בצורה אחרת במוצרים הזמינים.

3. נושא החוזה/תוכן החוזה
3.1 החלפת רכיבים משומשים בחלקים שווי ערך מותרת בתנאי שהם אינם פוגעים בשימושיות למטרה החוזית המיועדת‎. ייעודי הפריטים (בפרט בקטלוג, באתר האינטרנט, בהצעה, בהזמנה, באישור הקבלה, באישור ההזמנה) של המכשירים/אביזרים המשומשים כוללים גם פריטים תואמים, למשל‎ "Layher SpeedyScaf" ‎מכסה גם ציוד‎ SpeedyScaf ‎ ‎התואם לסדרת Layher. ניתן להחליף משטחי פיגומים בסוגים אחרים של משטחים (למשל, פלדה בעץ מלא או משטחים חזקים), למשל, "30 משטחי פלדה, רוחב 0,32 מ' ב-"15 משטחי אלומיניום, רוחב 0,61 מ'".
3.2 בהתאם להחלפה לפי סעיף 3.1, סטית מחיר של 10% מתחת או מעל המחיר הנקוב נחשבת כמוסכמת.
3.3 לאור הזמינות המוגבלת של ציוד בנייה משומש הידוע לצדדים המתקשרים, הלקוח רשאי להציע ל-Cetrac פריט(ים) זה(אלה) כסחורה חדשה תואמת במידה וציוד משומש לא יהיה זמין עד למועד האספקה המוסכם. חובת Cetrac לספק את המכשיר המשומש אינה חלה במסגרת זכאות זו, וחובת הלקוח לתשלום אינה חלה בהתאם. זכאות זו חלה על החלפת פריטים משומשים בשווי מקסימלי של 10% מהסך נטו הכולל הנקוב (ללא התחשבות בחריגה לפי סעיף 3.2) לפני מע"מ, כל ההנחות, ההחזרים הכספיים וכו' בסחורה חדשה שמחירה נטו (לפני מע"מ ולפני הנחות במזומן, החזרים כספיים וכו') עולה על הסך נטו הנקוב הזה במקסימום של 25%. Cetrac תודיע ללקוח באופן מיידי ברגע ש-Cetrac תוכל לצפות כי לא ניתן לספק פריטים משומשים בהיקף של עד 10% מהסכום נטו הכולל הנקוב הזה במועד האספקה המוסכם ותגיש הצעה מתאימה עבור סחורה חדשה. הצעה זו מחייבת ויכולה להתקבל על ידי הלקוח תוך שלושה ימי עבודה (ימי עבודה בלייפציג/גרמניה הם הקובעים)‎. יוסכם על מועד אספקה חדש עבור הסחורה החדשה‎. במידה ולא ניתן להשיג סחורה משומשת בשוק יד שנייה (עקב כשלים באספקה), המוכר אינו מחויב לאספקה‎. לאחר מכן עומדת למוכר הזכות לחזור בו מחוזה הרכישה.

4. תשלום ושמירה על בעלות
4.1 תשלום מחיר הרכישה, ובמקרה של משלוח, תשלום עלויות המשלוח, יש לבצע לפני האיסוף או לפני המסירה על ידי Blitzgiro ‎ או במזומן. במידה ולא התקבל תשלום עד למועד שסוכם עם הלקוח לאיסוף או מסירה, Cetrac יכולה לדרוש את ההוצאות בגין המשך האחסון והנזק עקב דחיית התשלום.
4.2 אם האיסוף או המסירה מתבצעים ללא תשלום מלא מראש של מחיר הרכישה ועלויות המשלוח (במסירה), הסחורה נשארת בבעלותה של Cetrac GmbH עד לביצוע התשלום המלא.
4.3 הלקוח יכול לטעון שמירה רק אם תביעותיו הנגדיות הוכחו כדין, אינן שנויות במחלוקת או הוכרו על ידי Cetrac. כמו כן, הלקוח רשאי לממש זכות שימור רק במידה שתביעתו שכנגד מבוססת על אותו קשר חוזי.

5. משלוח או איסוף של הסחורה
5.1 את הסחורה יש לאסוף על ידי הלקוח במחסן ‎(Diezmannstr. 13,04207 Leipzig)‎ ‎אם לא הוסכם על משלוח‎. עלויות משלוח בודדות המדווחות בנפרד נצברות עבור המשלוח הנמדדות בהתאם לתוכן והיקף ההזמנה. מועד המסירה או איסוף הסחורה מוסכם בנפרד.
5.2 אם על הלקוח לקבל את הסחורה מהמחסן, עליו לוודא קבלת הסחורה במועד, שאם לא כן תוכל Cetrac לדרוש את עלויות האחסון הנוספות ואת הנזק עקב האיסוף המאוחר.
5.3 אם סוכם עם הלקוח כי הסחורה תסופק, הסחורה תסופק לכתובת שצוינה על ידי הלקוח לאחר הזמנה מראש, אלא אם סוכם אחרת. עמידה במועד האספקה כפופה לתנאי ש-Cetrac קבעה כהלכה עם הספק שלה אם Cetrac סיימה עסקת גידור תואמת עם הספק שלה במועד סיום החוזה עם הלקוח. אם אספקה שגויה או מאוחרת על ידי ספקי cetrac תביא לכך שתאריך האספקה שסוכם עם הלקוח יחרוג ביותר מ-6 שבועות, Cetrac רשאית לחזור בה מהחוזה, אלא אם הלקוח הצהיר לפני כן בפני Cetrac לפי בקשה כי בכוונתו לעמוד ב חוזה. Cetrac תודיע ללקוח מיד על אי-הזמינות ותחזיר מיידית כל תמורה שכבר ניתנה. מקרים של כוח עליון - בפרט שיבושים תפעוליים, עיכובים באספקת חומרי גלם חיוניים, חומרי עזר וציוד, שביתות והשבתות - ישהה את חובת האספקה של Cetrac למשך כל תקופת ההפרעה עד מידת השפעתה.
5.4 אם סוכם עם הלקוח כי הסחורה תסופק, Cetrac זכאית לבצע אספקות חלקיות אם המסירה החלקית יכולה לשמש את הלקוח במסגרת המטרה המיועדת החוזית, יתרת המשלוח מובטחת והלקוח לא יישא כתוצאה מכך הוצאות נוספות משמעותיות. הלקוח יכול לסרב לקבל משלוחים חלקיים אם אין לו עניין לגיטימי במשלוח חלקי.
5.5 אם כוח עליון - בפרט שיבושים בפעילות, עיכובים באספקת חומרי גלם חיוניים, חומרי עזר וציוד, שביתות והשבתות - יובילו לפגיעה סופית, קבועה ובלתי ניתנת לתיקון בביצוע, שני הצדדים רשאים לחזור בהם מהחוזה. פגיעה סופית, קבועה ובלתי ניתנת לתיקון כזו, היא באופן קבוע קיומו של כוח עליון לתקופה של 6 שבועות.

6. אחריות וחבות
6.1 אם בסחורה החדשה יש פגם, Cetrac תתקן את הפגם או, בהתאם לבחירת הלקוח, תחליף את הסחורה שנמסרה בחדשה. ביצוע משלים זה מבוצע על ידי‎ Cetrac ‎תוך פרק זמן סביר‎. זה לא מתקיים אם‎ Cetrac ‎רשאית לסרב לביצוע משלים על בסיס הוראות חוק‎. במהלך הביצוע המשלים, הלקוח אינו יכול לחזור בו מהחוזה בגלל הפגם ואינו יכול לבקש להוריד את המחיר‎. אם תיקון הפגם או אספקת סחורה חדשה נכשל, הלקוח יכול לחזור בו מהחוזה או להפחית את המחיר בהתאם‎. לפחות שני ניסיונות לתקן את הפגם סבירים באופן קבוע עבור הלקוח.‎ Cetrac ‎נושאת בהוצאות הנדרשות לביצועים הבאים, בפרט עלויות הובלה, נסיעות, עבודה וחומרים.
6.2 אם במוצרים המשומשים יש פגם, אחריות זו חלה ככל ש-cetrac ‎ ‎הייתה מודעת לפגם בעת סיום החוזה או לא הייתה מודעת‎ ‎לו עקב רשלנות חמורה‎. תביעות בגין פגמים הנוגעות למוצרים משומשים פוקעות תוך שנה מתחילת תקופת ההתיישנות החוקית‎. פיגומים משומשים תמיד מלוכלכים כרגיל בבנייה‎. לכלוך על חלקי פיגום משומשים אינו מהווה פגם.
6.3 הלקוח צפוי לשתף פעולה בתיקון הפגם‎. לאחר התייעצות, על הלקוח לוודא שהסחורה הפגומה זמינה וטעונה.
6.4‏‎ Cetrac ‎אחראית במלואה לנזק ללקוח, ללא קשר לסיבה המשפטית, על בסיס פגיעה בחיים, בגפיים או בבריאות.
6.5‏‎ Cetrac ‎אחראית גם לכל נזק אחר המבוסס על הפרה מכוונת או ברשלנות חמורה של חוזה‎. אם, לעומת זאת, היא מבוססת על רשלנות פשוטה, Cetrac אחראית במקרה של הפרת התחייבות קרדינלית (כלומר התחייבות - לפחות ביחסים הדדיים - אשר קיום החוזה מאפשר ביצוע תקין של החוזה בכלל ועל קיומם מסתמך הלקוח ויכול גם לסמוך) על נזקים חוזיים אופייניים שהיו צפויים באופן סביר בעת סיום החוזה.
6.6 אחריות נוספת אינה נכללת. החבות מצד ProdHaftG וכן לכוונת הונאה ו/או ערבויות אינה מושפעת.

7. מקום שיפוט – ברירת חוק – פסלות חלקית
7.1 מקום השיפוט הוא מקום העסק של‎ Cetrac ‎ ‎אם ללקוח אין מקום שיפוט כללי בגרמניה‎. במקרה זה, Cetrac יכולה לתבוע את הלקוח גם במקום השיפוט הכללי שלו.
7.2 החוק של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה חל באופן בלעדי‎. אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכירה בינלאומית של טובין‎ (CISG) ‎אינה נכללת.
7.3 אם הוראות תנאים והגבלות אלו יהיו או הופכות לבטלות או בטלות כולן או חלקן, הדבר לא ישפיע על תוקף שאר ההוראות‎.‎

סוף התנאים וההתניות לצרכנים